Aktualności

OBSZARY DYSKRYMINACJI

Dyskryminacja ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne - zachodzi wtedy, gdy ma miejsce niepożądane zachowanie związane z pochodzeniem rasowym, narodowym lub etnicznym, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Dyskryminacja ze względu na płeć - wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka i podstawowych wolności w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym, obywatelskim i innych.

Dyskryminacja ze względu na religię, wyznanie, światopogląd - gdy osoba traktowana jest gorzej niż inna w podobnej sytuacji ze względu na swój światopogląd; pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiają ją w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu do innej, chyba że zostało to obiektywnie uzasadnione słusznym celem, a środki są odpowiednie.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną to nierówne traktowanie, poniżanie, upokarzanie oraz molestowanie seksualne w związku z prawdziwą bądź domniemaną orientacją seksualną. Rozróżnione są trzy orientacje psychoseksualne: heteroseksualna, biseksualna i homoseksualna. W tym kontekście grupą, która zdecydowanie częściej pada ofiarą dyskryminacji są osoby homo i biseksualne.

Dyskryminacja ze względu na wiek - sytuacja, gdy z powodu wieku, jesteśmy gorzej traktowani niż inni znajdujący się w takiej samej/podobnej sytuacji. Może przyjmować różne formy i dotyczyć różnych aspektów życia społecznego: zatrudnienia, dochodów, dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i usług finansowych, udziału w procesie decyzyjnym itd.

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność - nieuzasadnione różnicowanie sytuacji lub praw, które dotyka osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności; nierówne traktowanie, prawnie nieusprawiedliwione i nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami. Każde tego typu działanie stanowi pogwałcenie podstawowych praw i wolności danego człowieka.

Dyskryminacja ze względu na stan zdrowia - nieuzasadnione różnicowanie sytuacji lub praw w przypadku osoby chorej, zarówno somatycznie i psychicznie – w porównywalnej sytuacji z osobą zdrową; nierówne traktowanie, prawnie nieusprawiedliwione i nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami. Często dotyczy osób chorujących przewlekle.

Mobbing - termin wywodzący się z ang. wyrazu "mob" tj. tłum, natłok, banda, napastowanie i obleganie; terror psychiczny, bezzasadne, długotrwałe i powtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej przemocy. Trzeba odróżnić m. od łamania zasady równego traktowania w zatrudnieniu.