Dziś w KPRM odbywa się konferencja "Ubezwłasnowolnienie jako bariera dla ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami"

14 Czerwca 2012
Spotjanie w KPRM 14 czerwca 2012
Organizatorami wydarzenia są Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Mental Disability Advocacy Center (Budapeszt)

Program konferencji

Rozpoczęcie konferencji: 10.30 –11.00 Dziś w KPRM odbywa się konferencja ekspercka Ubezwłasnowolnienie jako bariera dla ratyfikacji Konwencji ONZ
o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Organizatorami wydarzenia są
 
·          min. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
·          Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
·          dr Adam Bodnar (Wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka)
 
I panel: 11.00 -12.30 - Standardy praw człowieka a instytucja ubezwłasnowolnienia
 
Moderator: dr Adam Bodnar (Wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka)
 
·          Sandor Gurbai (Mental Disability Advocacy Center) – Przegląd rozwiązań dotyczących ograniczeń w zakresie dokonywania czynności prawnych w innych krajach
·          Anna Błaszczak (Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich) – Działania RPO na rzecz ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami
·          dr Dorota Pudzianowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) – Standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
a ubezwłasnowolnienie
 
Dyskusja
 
12.30-12.45 – Przerwa
 
II panel: 12.45-14.30 – Ubezwłasnowolnienie w Polsce – prawo i praktyka
 
·          Moderator: dr Kamil Zaradkiewicz (WPiA UW, Zespół Orzecznictwa i Studiów TK)
·          Poseł Marek Plura- Nowe prawo chroniące osoby niepełnosprawne przed dyskryminacją w Polsce.
·          prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz (INP PAN) – Reforma kodeksu cywilnego a instytucja ubezwłasnowolnienia
·          dr Monika Zima (WPiA UW) – Ubezwłasnowolnienie w świetle Konstytucji RP i Konwencji ONZ o Prawach Osób
z Niepełnosprawnościami
·          Krystyna Mrugalska (Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych) – Praktyka stosowania ubezwłasnowolnienia w Polsce
·          dr Magdalena Olczyk (Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego) – Reforma instytucji ubezwłasnowolnienia
w Hiszpanii w związku z ratyfikacją Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami
 
Dyskusja
 
14.30 – 15.30 – Przerwa na lunch
 
III Panel: 15.30 – 17.00 – Prawa wyborcze a ubezwłasnowolnienie
 
Moderator: dr Anna Śledzińska-Simon (WPAiE UWr)
·          Poseł Sławomir Piechota - Dostosowanie organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych w nowym kodeksie wyborczym
·          dr Adam Bodnar (Wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka) – Wykonanie wyroku ETPCz w sprawie Kiss przeciwko Węgrom a przyznanie praw wyborczych osobom ubezwłasnowolnionym
·          dr hab. Ryszard Chruściak (INP UW) – Ograniczenia w korzystaniu z praw wyborczych dla osób ubezwłasnowolnionych – perspektywa twórców Konstytucji
·          dr Anna Rakowska (WPiA UŁ) – Prawa wyborcze dla osób z niepełnosprawnością umysłową – perspektywa prawnoporównawcza
·          mgr Robert Rybski (UW) – Raport Agencji Praw Podstawowych na temat praw politycznych osób z niepełnosprawnością umysłową – wnioski dla Polski
 
17.00 – 17.15 – Podsumowanie konferencji
 
prof. Adam Zieliński (WPiA UW, były Rzecznik Praw Obywatelskich)
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania