Konferencja „FUNDUSZE RÓWNYCH SZANS SPOSOBEM NA PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, EKONOMICZNEMU I TECHNOLOGICZNEMU”

02 Października 2019
Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania przemawia podczas otwarcia Konferencji  „FUNDUSZE RÓWNYCH SZANS SPOSOBEM NA PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, EKONOMICZNEMU I TECHNOLOGICZNEMU”
W dniu 23 października 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zorganizował konferencję „FUNDUSZE RÓWNYCH SZANS SPOSOBEM NA PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, EKONOMICZNEMU I TECHNOLOGICZNEMU”.

Minister Anna Gembicka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przemawia z mówincy podczas otwarcia konferencji Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania przemawia podczas otwarcia Konferencji  „FUNDUSZE RÓWNYCH SZANS SPOSOBEM NA PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, EKONOMICZNEMU I TECHNOLOGICZNEMU”

Celem konferencji było w szczególności podkreślenie roli Funduszy Europejskich w przeciwdziałaniu  wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i technologicznemu. Konferencję otworzył Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wraz z Anną Gembicką, Podstekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.Moderatorka Joanna Bryk, Wiceprezeska Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego prowadzi panel 1 zatytułowany (Re) Start Zawodowy – najtrudniejszy pierwszy krok. Zawsze jest pora na własny biznes.

 

Podczas konferencji  zaprezentowane zostały projekty zmierzające do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, przeciwdziałające zagrożeniu ubóstwem lub dyskryminacją, zmierzające do wyrównania szans kobiet na rynku pracy poprzez wzrost przedsiębiorczości kobiet i samozatrudnienie, a także dobre praktyki i doświadczenia osób, które skorzystały z Funduszy Europejskich.

 

 

Dodatkowo podczas  drugiego panelu  zaprezentowane zostały projekty na rzecz stworzenia bardziej dostępnej przestrzeni publicznej i poprawy jakości życia osób o specjalnych potrzebach. Były to projekty dostosowujące administrację publiczną i samorządową do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością w obszarze m.in. dostępności architektonicznej budynków, usług publicznych, mających na celu usprawnienie obsługi klientów oraz komunikacji pracowników urzędów z klientami ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź kulach, osób niewidomych i słabo widzących, głuchych oraz słabo słyszących, jak również osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, kobiet w ciąży czy osób starszych, a także projekty umożliwiające dostęp do zasobów instytucji kulturalnych. Agata Etmanowicz Wiceprezeska Fundacji Polska Bez Barier prowadzi panel 2 zatytułowany Przestrzeń dostępna dla wszystkich. W jaki sposób  w dzisiejszym świecie ułatwić funkcjonowanie osobom z ograniczoną sprawnością?

 

Ostatni panel podczas konferencji koncentrował się na wsparciu lokalnych społeczności. Dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich w wielu miastach i gminach powstają świetlice środowiskowe, kluby seniora, kluby młodzieżowe, ogniska wychowawcze, placówki specjalistyczne. Szczególny nacisk kładziony jest na powstawanie i rozwój placówek wsparcia dziennego na terenach znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, obszarach wiejskich, a także tam gdzie nie ma tego typu placówek. Wsparcie można otrzymać również na realizację projektów tworzenia instytucji kulturalnych i społecznych, np. regionalnych zespołów artystycznych, skansenów lub muzeów wiejskich. Każda inwestycja i działanie realizowane w ramach tego typu projektów ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, ma zaspokoić potrzeby społeczne, kulturalne oraz sportowe.

 

 

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele i przedstawicielki służb biorących udział w operacjach i misjach zagranicznych, środowisk naukowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.