Konferencja "Udział kobiet w misjach zagranicznych"

09 Kwietnia 2019
banner Konferencja "Udział kobiet w misjach zagranicznych"
9 kwietnia 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wspólnie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw Zagranicznych zorganizował konferencję „Udział kobiet w misjach zagranicznych”.

Celem konferencji było podkreślenie udziału i roli kobiet w misjach i operacjach zagranicznych, zwrócenie uwagi na potrzeby ochrony i wsparcia ofiar, w tym kobiet i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym, jak również dyskusja nad sytuacją kobiet powracających z misji zagranicznych.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 przedstawicielek i przedstawicieli służb biorących udział w operacjach i misjach zagranicznych, środowisk naukowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Konferencję otworzyły wystąpienia: Adama Lipińskiego, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Beaty Kempy, Ministra-członka Rady Ministrów, Piotra Wawrzyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, płk Grzegorza Niemca, Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, mł. insp. Tomasza Szymańskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Podczas swojego wystąpienia Minister Adam Lipiński podkreślił, że jest to pierwsza tego typu konferencja i generalnie do tej pory jedyna na tak wysokim szczeblu poruszającą tę tematykę. Jest jednym z istotnych merytorycznie elementów całego łańcucha aktywnej realizacji przyjętego przez nasz kraj w październiku 2018 r. tzw. Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ. Dotyczy ona roli i znaczenia aktywności i zaangażowania kobiet w procesy pokoju i bezpieczeństwa. Zaangażowanie kobiet w negocjacje porozumień pokojowych zdecydowanie zwiększa szanse na ich powodzenie oraz wypracowanie trwałego pokoju.

Minister Beata Kempa podczas swojego wystąpienia powiedziała, że pełniąc przez ostatnie półtora roku urząd ministra konstytucyjnego ds. pomocy humanitarnej miała wielki zaszczyt osobiście poznać wiele kobiet, regularnie wyjeżdżających na misje zagraniczne na różne kontynenty. Słowo misja ma znaczenie wielorakie, ale zawsze bardzo pozytywne i to jest dzieło, które kobiety wnoszą, w szczególności w zapewnienie pokoju, bezpieczeństwa, ale i też w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, szczególnie w obliczu zagrożenia, w obliczu biedy, obliczu różnych sytuacji, które powodują, że ludzie w sposób niezawiniony, nie potrafią sobie poradzić ze swoim życiem. Podkreśliła również, że „wszystkie one miały jeden cel – nieść pomoc, w różnych rejonach, szczególnie najbiedniejszych, rejonach, gdzie toczą się konflikty zbrojne, narażając przy tym często własne życie”.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk zaznaczył, że organizacja tego typu wydarzenia stanowi wyraz zaangażowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych i chęci kontynuowania współpracy z innymi resortami także w zakresie tematyki kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Jest też namacalnym efektem przyjęcia przez Radę Ministrów 22 października 2018 r. Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021. Podkreślił, również, że konferencja stanowi swego rodzaju podsumowanie polskich wysiłków zmierzających do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, włącznie z udziałem Polaków, a przede wszystkim kobiet w misjach zagranicznych oraz operacjach pokojowych, wynika to również z niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa. Minister P. Wawrzyk wskazał także, że udział kobiet w misjach i operacjach „znacznie zwiększa ich efektywność, zwłaszcza w obszarze docierania do osób poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych w tym kobiet i dzieci”. Zwrócił również uwagę, że Agenda kobiety, pokój i bezpieczeństwo zwraca też uwagę na szczególne potrzeby ofiar konfliktów zbrojnych. Nieodłączną konsekwencją trwających konfliktów zbrojnych jest zjawisko przemocy na tle seksualnym, wykorzystywane, jako element szerszej taktyki wojennej oraz terrorystycznej i dotyka przede wszystkim kobiet i dziewczynek. Dlatego też na forum międzynarodowym Polska wspiera wysiłki mające wzmocnić system monitorowania i raportowania przypadków agresji na tle seksualnym.

Płk Grzegorz Niemiec, Zastępca Komendanta Straży Granicznej podkreślił, że Straż Graniczna realizując polską politykę zagraniczną uczestniczy w licznych przedsięwzięciach i operacjach, w tym organizowanych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Od 2006 Straż Graniczna deleguje do Agencji Frontex swoich funkcjonariuszy w tym także i kobiety. W ostatnich dwóch latach w działaniach Frontex udział wzięło 450 funkcjonariuszy, w tym 59 kobiet.

Natomiast Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański, podczas swojego wystąpienia, zapewnił, że policja „aktywnie włączy się w każdy proces, który przybliży społeczność międzynarodową do budowania ładu i porządku, w tym pełnego respektowania praw człowieka”.
 

Konferencja była pierwszym z wielu przedsięwzięć planowanych w tym obszarze.