Posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego „Kobiety w Służbach Mundurowych”

27 Listopada 2014
Dnia 2 grudnia bieżącego roku w ramach Kampanii „16 Dni przeciwko przemocy” odbędzie się posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego „Kobiety w Służbach Mundurowych”. Spotkanie będzie poświęcone problematyce przemocy wobec kobiet w służbach mundurowych.

Przemoc wobec kobiet stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji. Zgodnie z zaprezentowanymi w marcu bieżącego roku badaniami Europejskiej Agencji Praw Podstawowych w Polsce około 19% kobiet między 18 a 72 rokiem życia doświadczyło przemocy ze strony męża lub partnera. Statystycznie oznacza to, że około trzy i pół miliona kobiet w Polsce, przynajmniej raz w swoim życiu, padło ofiarą przemocy fizycznej. Jednocześnie, jak wynika z danych za rok 2013 zbieranych przez Policję w ramach działań podjętych w procedurze „Niebieskie karty”, liczba kobiet - ofiar przemocy, wyniosła 58 310. Natomiast statystyki sądowe za ten rok identyfikują jedynie 13 782 kobiet jako pokrzywdzone przestępstwami kwalifikowanymi w ramach przemocy w rodzinie. Zestawienie tych danych pokazuje nam jak duża liczba kobiet pozostaje sama, bez pomocy i wsparcia w świetle doznawanej krzywdy. W takcie spotkania przedstawicielki poszczególnych służb przedstawią informację na temat podjętych działań w poszczególnych resortach. Hasłem przewodnim spotkania będzie hasło pilotażowego programu służby więziennej „Mundur nie chroni przed przemocą”.