Prace nad krajowym programem ws. równego traktowania dobiegają końca

16 Lipca 2013
Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz kończy prace nad Krajowym Programem Działań na rzecz Równego Traktowania. To nie jest program działalności mojego biura, ale program działań całego rządu - podkreśla w rozmowie z PAP.

"Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 to pierwszy rządowy, horyzontalny, strategiczny dokument dotyczący polityki równego traktowania w Polsce. Program zbiera w jednym miejscu, porządkuje i hierarchizuje kluczowe aktywności równościowe, które realizowane są przez rząd w różnych resortach i komórkach podległych. To taka równościowa mapa drogowa" - powiedziała Kozłowska-Rajewicz. "To nie jest program pełnomocnika, który wymyśla zadania dla innych resortów, mówi: teraz ty zrobisz to, a ty tamto. Raczej konsumuje od lat realizowane lub planowane w konkretnych resortach zadania, które służą równemu traktowaniu. To nie jest program działalności mojego biura, ale skoordynowany przez moje biuro program całego rządu. I z tej perspektywy i z tego powodu jest bardzo ważny" - podkreśliła. Dodała, że dotychczas funkcjonowały tylko cząstkowe, "dziedzinowe" programy, np. program równego traktowania kobiet i mężczyzn, napisany przez Magdalenę Środę i Izabelę Jarugę-Nowacką, byłe pełnomocniczki ds. równego traktowania kobiet i mężczyzn. "Przygotowano też programy dotyczące przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii, wobec określonych grup etnicznych, natomiast nigdy nie było takiej horyzontalnej polityki, która objęłaby całość tych działań zarówno w sensie zakresu treści, jak i zaangażowania poszczególnych ministerstw" - zaznaczyła Kozłowska-Rajewicz.

Jak poinformowała, obecnie różnego rodzaju działania prorównościowe są rozproszone po różnych ministerstwach - niemal każdy resort realizuje przynajmniej jedno zadanie, które dotyczy równego traktowania - ale nie tworzą one spójnego programu. Przypomniała, że zgodnie z wymogami ustawy antydyskryminacyjnej, którą przygotowała jeszcze jej poprzedniczka Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik ma obowiązek przygotowania programu, który konsumuje resortowe polityki i strategie dotyczące równego traktowania. "Czyli po pierwsze, ten program opisuje to, co jest, a po drugie, wprowadza rzeczy, które planujemy realizować w związku z przeciwdziałaniem dyskryminacji jakichkolwiek mniejszości we wszystkich obszarach życia" - powiedziała. Kozłowska-Rajewicz podkreśliła, że program nie nakłada żadnych nowych obowiązków na ministerstwa. "Np. ministerstwo pracy od lat realizuje programy, które dotyczą godzenia ról, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, przeciwdziałania przemocy; w MAiC są programy dotyczące praw mniejszości narodowych i etnicznych, a w MSW - dotyczące cudzoziemców, itd. Dokonaliśmy pewnej selekcji, ale te działania, które są kluczowe z punktu widzenia równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji są włączone do naszego horyzontalnego programu" - podkreśliła pełnomocniczka. Podkreśliła, że program jest bardzo dobrze skonsultowany. "Pisaliśmy go w bardzo transparenty sposób. Wszystkie, nawet najbardziej robocze wersje, od razu pojawiały się na stronach internetowych kancelarii premiera, wszystkie uwagi resortów były publicznie dostępne, jak i odpowiedzi na te uwagi; mieliśmy wiele spotkań roboczych i intensywną wymianę korespondencji oraz dwudniową konferencję uzgodnieniową, w czasie której punkt po punkcie analizowaliśmy każdą uwagę. Wszystkie działania w programie są akceptowane przez resorty w wyniku solidnych konsultacji" - uznała. Przypomniała, że polityka równościowa, która jest zapisana w programie, będzie sprawozdawana przed Radą Ministrów raz do roku. "A więc już wiosną przyszłego roku poinformuję, jak wykonaliśmy zadania wpisane na rok 2013" - zapowiedziała. Jak dodała, program będzie na bieżąco uzupełniany i zmieniany; będzie można rezygnować z czegoś, co w trakcie pracy okaże się np. celem zbyt ambitnym - lub dodać nowe działania, kiedy pojawią się nowe możliwości. W programie zapisano kluczowe obszary działania, takie jak przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy, walka z przemocą wobec kobiet, w rodzinie, wobec osób LGBT, walka z mową nienawiści, równe traktowanie w systemie edukacji, ochrony zdrowia, ochrona prawna osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie udziału kobiet w procesach decyzyjnych, poprawa dostępu do dóbr i usług dla osób z niepełnosprawnościami i starszych. W zeszłym tygodniu projekt programu po konsultacjach został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.(PAP)