Seminarium dla Pełnomocników Wojewodów i Koordynatorów do Spraw Równego Traktowania

26 Września 2018
26 września 2018 r. odbyło się seminarium dla Pełnomocników Wojewodów i Koordynatorów do Spraw Równego Traktowania.

Seminarium było jednym z działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pn. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci.

Podczas seminarium uczestnicy mieli możliwość podniesienia poziomu swojej wiedzy na temat realizacji zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, a także umiejętności rozpoznawania sytuacji dyskryminacyjnych.

Podczas spotkania przedstawione zostały również założenia projektu wraz z działaniami i harmonogramem.