Spotkanie Pełnomocnika z przedstawicielkami Koalicji „Karat”

10 Maja 2016
"Dostęp dziewcząt do szkolnictwa zawodowego i sytuacja kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym wymagają wspólnej troski rządu i społeczeństwa obywatelskiego."

W dniu 9 maja br. Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania spotkał się z przedstawicielkami Koalicji „Karat”. Z ramienia Koalicji „Karat” w spotkaniu wzięły udział Panie: Kinga Lohmann oraz Agnieszka Walko-Mazurek.

Podczas spotkania została poruszona kwestia szkolnictwa zawodowego dziewcząt oraz rynku pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym, jak również związanymi z tym stereotypami dotyczącymi płci. Dyskusja skupiała się na kwestiach dysproporcji między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym, przedstawieniu danych statystycznych dotyczących rynku pracy, różnicy płacowej oraz opinii kobiet badanych w 2015 r. Uczestniczki spotkania zapoznały Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania z rekomendacjami wypracowanymi przez ekspertki i ekspertów, które zostały skierowane do właściwych ministrów, Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Pełnomocnik wyraził swoje poparcie dla starań o zmniejszenie barier dla dziewcząt w dostępie do szkolnictwa zawodowego, obalania stereotypów zawodów typowo męskich i kobiecych oraz wyrównywania szans kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy. Podkreślił rolę organizacji obywatelskich w upowszechnianiu praw dziewcząt i kobiet. Jednocześnie Pełnomocnik wyraził rezerwę, co do niektórych diagnoz badawczych, między innymi związanych z brakiem przeprowadzenia szerokiego wywiadu wśród pracodawców zatrudniających pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Zaproponowano podjęcie rozwiązań systemowych, polegających na uwzględnieniu w nowej perspektywie Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania kwestii promowania dziewcząt w szkolnictwie zawodowym, w zawodach zmaskulinizowanych, tak aby przełamać związane z tym stereotypy dotyczące płci. Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania pozytywnie odniósł się do tej kwestii, zauważając jednocześnie, że Rząd dąży do podjęcia działań skutkujących zwiększeniem nacisku na rozwój szkolnictwa zawodowego.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania zaproponował wspólne wypracowanie propozycji działań do Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, w celu niwelowania dysproporcji na rynku pracy wśród osób posiadających wykształcenie zawodowe.