Spotkanie z przedstawicielami Inicjatywy Rodziców

06 Maja 2016
W dniu 5 maja br. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z przedstawicielami środowiska prorodzinnego oraz Inicjatywy Rodziców.

W spotkaniu wzięli udział: Pani Teresa Król – autorka materiałów dydaktycznych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie; Pan Piotr Uściński - poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej oraz Pan Wiesław Zawadzki – Sekretarz Inicjatywy Rodziców oraz Komitetu Organizacyjnego akcji „STOP Deprawacji w Edukacji”.

Tematem spotkania były polityka Rządu w obszarze wspierania rodziny i promowania w społeczeństwie wartości z nią związanych. Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z polityką prorodzinną dotychczas realizowaną w Polsce. Przedstawili najważniejsze czynniki, które mają pozytywny wpływ na wsparcie rodziny. Podjęli próbę zdiagnozowania zagrożeń w tym obszarze. Podjęta została również kwestia działań systemowych i edukacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz aktywności organizacji pozarządowych w tym obszarze.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć współpracy z Pełnomocnikiem oraz eksperckie wsparcie. Pełnomocnik dziękując za tą propozycję podkreślił, że nierówne traktowanie stanowi istotny problem społeczny i chce otworzyć dyskusję w tym obszarze. Ważne jest jednak, aby dyskurs w tym temacie kształtowany był  poprzez merytoryczną argumentację, pozbawioną zabarwienia ideologicznego i żeby wszystkie zainteresowane strony były popuszczone do głosu. Wyraził rezerwę, co do niektórych diagnoz badawczych, które realizowane były przy niewystarczającej reprezentacji.

Podczas spotkania poruszono również kwestie praw reprodukcyjnych i seksualnych. Pełnomocnik zaznaczył, że dla efektywnej dyskusji w tym temacie konieczne jest uwspólnienie definicji tych praw na poziomie europejskim. Powinniśmy bowiem wiedzieć w jaki sposób rozumiemy te prawa.

Poruszono również kwestię implementacji ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Uczestnicy spotkania wyrazili szereg obaw związanych z zapisami konwencji. Pełnomocnik podkreślił jednak, że rozumiejąc te obawy dostrzega w dokumencie pole do pozytywnego działania.  W jego opinii, przystąpienie przez Polskę do Konwencji oznacza wyraz troski o prawa o kobiet oraz i upowszechnienie w tym krajach i regionach  świata, gdzie są naruszane.