Trwają uzgodnienia projektu ustawy wyrównującej sytuację prawną obywateli polskich w zakresie potwierdzenia wymogu znajomości języka polskiego, ze względu na miejsce ukończenia wyższej uczelni medycznej

16 Marca 2016
Minister Zdrowia podjął inicjatywę legislacyjną, która wyeliminuje nierówne traktowanie obywateli polskich, biegle władających językiem ojczystym, w zakresie potwierdzenia wymogu znajomości języka polskiego, ze względu na miejsce ukończenia wyższej uczelni medycznej tj. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 22 lutego 2016 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania poinformował Ministra Zdrowia, w związku z otrzymaną interwencją w sprawie konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego przez biegle posługujących się tym językiem polskich absolwentów zagranicznych uczelni medycznych, po dokonaniu analizy i oceny obowiązujących w tym zakresie rozwiązań prawnych, o konieczności nowelizacji art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.).

Stosownie do art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.): „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”.

W związku z obowiązującym przepisem art. 5 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Pełnomocnik zwrócił uwagę na nierówne traktowanie obywateli polskich, którzy ubiegając się o zawód lekarza i miejsce stażowe w Rzeczypospolitej Polskiej, po ukończonych studiach medycznych na zagranicznej uczelni i uzyskaniu wyniku pozytywnego testu nostryfikacyjnego na polskiej uczelni medycznej, zmuszeni są do zdania odpłatnego (opłata za egzamin: 400 zł) egzaminu z języka polskiego (składającego się z czterech sprawdzianów), pomimo iż ukończone przez nich wcześniejsze etapy edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyraźny wskazują, iż biegle władają językiem polskim, który jest od dzieciństwa ich językiem ojczystym.

Minister Zdrowia przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i dentysty oraz niektórych innych ustaw, który znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Na podstawie projektowanych przepisów obywatele polscy oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nie ukończyli studiów w języku polskim, będą mogli być zwolnieni z obowiązku złożenia egzaminu z języka polskiego, jeżeli przedstawią jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, wymienionych w wykazie wydanym w drodze obwieszczenia przez Ministra Zdrowia. Opracowane przepisy wyrównają sytuację prawną polskich absolwentów uczelni medycznych w Polsce oraz poza granicami kraju w zakresie potwierdzenia wymogu znajomości języka polskiego.

Projekt ustawy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji