Zaproszenie do składania ofert na organizację seminarium w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”

19 Czerwca 2018
Zapraszamy wykonawców do składania ofert na załączonym formularzu do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 16:15 na realizację zamówienia pn. Organizacja spotkania w formie seminarium w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”.

Zapraszamy do złożenia oferty, dotyczącej realizacji zamówienia pn. Organizacja spotkania w formie seminarium w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferty należy przesyłać zgodnie z formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, zostanie poproszony o złożenie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wersji papierowej dokumentów.

 

Informacje dodatkowe:

1) Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.);

2) Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
  • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
  • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
  • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.

4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt. 3) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

 

 

Wyjaśnienia dotyczące szacunkowej ceny wykonania przedmiotu zamówienia pn. Organizacja spotkania w formie seminarium w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”

 

 

Warszawa, dn. 24 lipca 2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w dniu 19 czerwca 2018 r., dotyczące zlecenia usługi, polegającej na przygotowaniu oraz obsłudze organizacyjno – logistycznej jednodniowego spotkania roboczego w formie seminarium w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - oferty złożyły 3 podmioty.

 

Do realizacji usługi wybrano: Deluxe Event sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.