Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

W zakresie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność sprawy, w których interweniuje Pełnomocnik dotyczą w szczególności:
•niedostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
•aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
•niedostępność przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych
•niewystarczającą pomoc państwa w stosunku do potrzeb rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci, którzy ze względu na stan zdrowia ich dzieci zmuszeni byli do porzucenia pracy zawodowej
•trybu przyznawania rodzicom i rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci form pomocy socjalnej: świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, a także kwestii świadczeń emerytalno-rentowych
 
Najczęściej spotykana dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność to:
•odmowa zatrudnienia ze względu na ułomność w przypadku, gdy nie jest wymagana na danym stanowisku pełna sprawność fizyczna lub psychiczna, a osoba niepełnosprawna ma kwalifikacje na takie stanowisko, przyznanie osobie niepełnosprawnej niższego wynagrodzenia za taką samą pracę, jaką wykonuje osoba pełnosprawna.
•odmowa zatrudnienia osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim ze względu na brak odpowiednich rozwiązań technicznych w miejscu pracy i właściwych ciągów komunikacyjnych spełniających warunki dostępności ((np.: firma przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne w pokoju na trzecim piętrze, w budynku bez windy, uniemożliwiając uczestnictwo osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
•typowanie na szkolenia umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych i przez to awans zawodowy wyłącznie osób pełnosprawnych, a pomijanie osób niepełnosprawnych,
•dokuczanie osobie niepełnosprawnej z powodu kalectwa;
•odmowa osobie niewidzącej wstępu do miejsca pracy z psem-przewodnikiem,
•odmowa zarejestrowania działalności gospodarczej osoby niepełnosprawnej z powołaniem się na ograniczenie jej sprawności
 
Zgodnie z art. 21 ust. 7 Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania(Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700), która weszła w życie 1 stycznia 2011 roku zadania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność Pełnomocnik wykonuje we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.
 

Akty prawne: