Dyskryminacja ze względu na religię, wyznanie, światopogląd

Dyskryminacja ze względu na religię lub wyznanie ma miejsce kiedy dana osoba traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji ze względu na swoją religię lub wyznanie (dyskryminacja bezpośrednia) lub gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka mogą stawiać w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby danej religii czy wyznania w porównaniu do innych osób, chyba że taki przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione słusznym celem, a środki mające służyć osiągnięciu celu są odpowiednie i konieczne (dyskryminacja pośrednia).

Z dyskryminacją ze względu na religię lub wyznanie mamy do czynienia również w przypadku jeżeli ma miejsce niepożądane zachowanie związane z religią lub wyznaniem, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

W zakresie dyskryminacji ze względu na religię lub wyznanie sprawy, w których interweniuje Pełnomocnik dotyczą w szczególności:

  • organizacji nauki religii w szkołach
  • dyskryminacji ze względu na wyznanie w zatrudnieniu
  • świeckiego charakter oficjalnych uroczystości

 

Najczęściej spotykana dyskryminacja ze względu na religię lub wyznanie to:

  • pracodawca nie może żądać od pracownika lub kandydata na pracownika ujawnienia jego przekonań dotyczących religii, wyznania lub światopoglądu,
  • uzależnienie zatrudnienia od wyznawania lub niewyznawania określonej religii (nie dotyczy to zatrudnienia nauczyciela religii lub katechety w szkole),
  • odmowa awansowania lub zwolnienia pracownika z pracy w związku z wyznawaną przez niego religią,
  • odmowa zwolnienia od pracy w dni będące świętami religijnymi w celu uniemożliwienia pracownikowi uczestniczenia w obrzędach religijnych;
  • pracodawca wymaga od kandydata do pracy określenia wyznawanej religii.
  • brak możliwości wyboru w szkołach zajęć etyki w zamian za lekcje religii
  • zawieszanie prawa rodzicielskich uwagi na nadmierną religijność rodziców

 

Dyskryminacja ze względu na światopogląd - zachodzi, gdy osoba traktowana jest gorzej niż inna w podobnej sytuacji ze względu na swój światopogląd; pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiają ją w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu do innej, chyba że zostało to obiektywnie uzasadnione słusznym celem, a środki są odpowiednie.