Działania przewidziane na 2019 r.

 

ETAP I. BADANIE OTOCZENIA WEWNĘTRZNEGO i ZEWNĘTRZNEGO URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH ORAZ MINISTERSTW I URZĘDÓW CENTRALNYCH WRAZ ZE WSPARCIEM EKSPERCKIM.

W ramach realizacji tego etapu projektu opracowana zostanie szczegółowa metodologia realizacji badania otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i urzędów centralnych. Opracowane zostaną również kwestionariusze badawcze, obejmujące zestaw wystandaryzowanych danych, według których przeprowadzone zostanie badanie otoczenia wewnętrznego w urzędach wojewódzkich, badanie otoczenia wewnętrznego w ministerstwach i urzędach centralnych, badanie otoczenia zewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz badanie otoczenia zewnętrznego ministerstw i urzędów centralnych.

Zadanie 1. Badanie otoczenia wewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i urzędów centralnych

Na podstawie opracowanych kwestionariuszy badawczych zostanie przeprowadzone, we współpracy, odpowiednio, z Wojewódzkimi Pełnomocnikami i Koordynatorami, badanie otoczenia wewnętrznego urzędów wojewódzkich lub ministerstw i urzędów centralnych.

Badanie będzie koncentrować się na grupach pracowników (kadrze urzędu) i polegać na identyfikacji obszarów w urzędzie, w których możliwe jest wdrażanie polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz występujących trudności w tym zakresie. Wynikająca z badania diagnoza zawierać opis sposobu współpracy, odpowiednio, Wojewódzkiego Pełnomocnika i Koordynatora z kadrą urzędu. W kolejnych etapach realizacji projektu diagnoza będzie punktem wyjścia do opracowania pakietów informacji zawierających system wsparcia zorientowany zarówno na te obszary, w których urząd nie znajduje trudności we wdrażaniu polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, jak i obszary,
w których istnieją bariery w realizacji polityki równościowej.

Zadanie 2. Wsparcie eksperckie w trakcie realizacji badania otoczenia wewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i urzędów centralnych

W trakcie realizacji badania otoczenia wewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i wybranych urzędów centralnych Wojewódzcy Pełnomocnicy oraz Koordynatorzy zostaną objęci wsparciem eksperckim.

Wsparcie eksperckie będzie obejmowało w szczególności:

-        weryfikację dokumentów procedur, praktyk i komunikacji wewnątrz urzędu  w odniesieniu do realizacji polityki równego traktowania,

-        omówienie możliwości współpracy Wojewódzkiego Pełnomocnika/Koordynatora z kadrą urzędu w obszarze polityki równego traktowania, występujących barier w tym zakresie oraz sposobów usprawnienia;

-        zidentyfikowanie potrzeb w zakresie obszarów urzędu wymagających wsparcia w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem.

Zadanie 3. Badanie otoczenia zewnętrznego urzędów wojewódzkich

Na tym etapie zostanie przeprowadzone we współpracy z Wojewódzkimi Pełnomocnikami badanie otoczenia zewnętrznego urzędów wojewódzkich. Celem badania będzie ustalenie faktycznie istniejących potrzeb społecznych i obszarów, na które urząd wojewódzki może oddziaływać. Dodatkowo, przeprowadzona w jego ramach analiza będzie zawierała rekomendacje dostosowane do konkretnego województwa, co uwzględni specyficzne potrzeby danego województwa oraz zmierzała do wskazania możliwości podjęcia działań na rzecz realizacji zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w obszarach zidentyfikowanych w czasie badania otoczenia wewnętrznego urzędów.

Zadanie 4. Badanie otoczenia zewnętrznego ministerstw i urzędów centralnych

Równolegle do badania otoczenia zewnętrznego urzędów wojewódzkich, we współpracy z Koordynatorami, zostanie przeprowadzone badanie otoczenia zewnętrznego ministerstw i urzędów centralnych.

Celem realizacji tego zadania jest pozyskanie wiedzy eksperckiej na temat możliwości współpracy międzysektorowej administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi w celu opracowania modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji z każdego powodu, w tym także ze względu na płeć. Badanie obejmować będzie m.in. ścieżkę komunikacji oraz analizę dotychczasowej współpracy na rzecz realizacji zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji pomiędzy urzędem a interesariuszami takimi jak urzędy wojewódzkie, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, instytucje publiczne i sektor prywatny w celu podjęcia ewentualnych wspólnych inicjatyw w obszarze upowszechniania i włączania tych kwestii do polityki publicznej realizowanej przez dany urząd centralny.

Zadanie 5. Wsparcie eksperckie w trakcie realizacji otoczenia zewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i urzędów centralnych

W trakcie realizacji badania otoczenia zewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i urzędów centralnych Wojewódzcy Pełnomocnicy oraz Koordynatorzy również zostaną objęci wsparciem eksperckim.

Wsparcie eksperckie będzie obejmowało w szczególności:

-        weryfikację dokumentów procedur, praktyk w zakresie współpracy z zewnętrznymi podmiotami  w odniesieniu do realizacji polityki równego traktowania,

-        omówienie możliwości współpracy Wojewódzkiego Pełnomocnika/Koordynatora oraz urzędu w obszarze polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji z otoczeniem zewnętrznym urzędu, występujących barier w tym zakresie oraz sposobów usprawnienia,

-         pogłębione zidentyfikowanie potrzeb urzędu wymagających wsparcia w zakresie współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

Etap II. OPRACOWANIE RAPORTU ZBIORCZEGO Z ZAGREGOWANYMI DANYMI, ZESTAWEM ZADAŃ I KOMPETENCJI ORAZ PAKIETAMI INFORMACYJNYMI DLA WOJEWÓDZKICH PEŁNOMOCNIKÓW

Celem realizacji tego etapu jest opracowanie, na podstawie raportów z badania otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego urzędów wojewódzkich, a także wynikających z nich wniosków i rekomendacji, raportu zbiorczego z badania otoczenia zewnętrznego i  wewnętrznego urzędów wojewódzkich, zestawu zadań i kompetencji Wojewódzkich Pełnomocników w zakresie realizacji polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz pakietów informacyjnych dla Wojewódzkich Pełnomocników w celu zbudowania systemu współpracy na rzecz horyzontalnego wdrażania polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji z każdego powodu, w tym także ze względu na płeć na terenie województw.

Zadanie 1.     Opracowanie zakresów działań i kompetencji w obszarze polityki równościowej dla każdego Wojewódzkiego Pełnomocnika

Na podstawie wniosków z badania otoczenia wewnętrznego oraz wniosków z badania otoczenia zewnętrznego urzędów wojewódzkich opracowany zostanie modelowy zestaw zadań i kompetencji dla Wojewódzkiego Pełnomocnika. Modelowy zakres działań i kompetencji będzie zawierał m.in. ścieżkę komunikacji Wojewódzkiego Pełnomocnika z kadrą urzędu, a także Wojewódzkiego Pełnomocnika/urzędu z interesariuszami na rzecz podejmowania inicjatyw w obszarze polityki równości szans płci oraz jej upowszechniania i włączania do polityki publicznej. Dodatkowo, we współpracy z Wojewódzkimi Pełnomocnikami opracowany zostanie dedykowany dla każdego z nich zestaw zadań i kompetencji w zakresie realizacji polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Zadanie 2. Opracowanie pakietów informacyjnych dla Wojewódzkich Pełnomocników

Celem realizacji tego zadania będzie wypracowanie pakietów informacyjnych dla Wojewódzkich Pełnomocników w celu zbudowania systemu współpracy na rzecz horyzontalnego wdrażania polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji z każdego powodu, w tym także ze względu na płeć na terenie województw, w tym systemu monitorowania równości szans płci, zawierających:

-        diagnozę otoczenia wewnętrznego danego urzędu wojewódzkiego oraz zewnętrznego, identyfikację potrzeb społecznych, zasobu, potencjału instytucjonalnego, charakterystykę województwa, charakterystykę obszarów działania wewnątrz urzędu i na zewnątrz w kontekście obszaru równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, w tym także ze względu na płeć,

-        opis możliwości i sposobów współpracy z otoczeniem zewnętrznym, tj. z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi, samorządami na rzecz realizacji polityki równego traktowania ze względu na płeć i w ramach pozostających w kompetencjach danego urzędu wojewódzkiego,

-        rekomendacje dla poszczególnych województw w skali kraju, w tym propozycje zmian i uzupełnień na gruncie formalno-prawnym do zaimplementowania przez województwa do wojewódzkich strategii w zakresie polityk, strategii lub innych dokumentów na poziomie regionalnym i lokalnym,

-        opracowany zestaw zadań i kompetencji w zakresie realizacji polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji,

-        projekty regulaminów, procedur oraz kierunków i założeń do strategii rozwoju województwa w zakresie wdrażania polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, w tym także ze względu na płeć,

-        projekt systemu wsparcia i współpracy na rzecz horyzontalnego wdrażania polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji z każdego powodu, w tym także ze względu na płeć na terenie województw wraz ze wskaźnikami, miernikami, procedurami i ścieżkami komunikacji

Zadanie 3. Opracowanie raportu zbiorczego z zagregowanymi danymi i ustaleniami dla Wojewódzkich Pełnomocników

Na bazie przygotowanych, na wcześniejszych etapach realizacji projektu, raportów z badania otoczenia wewnętrznego i badania otoczenia zewnętrznego urzędów wojewódzkich opracowane zostaną zbiorcze wyniki badania otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego urzędów wojewódzkich, a także raport zbiorczy.

Raport zbiorczy będzie obejmował następujące elementy:

-     zbiorcze wyniki badania otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego urzędów wojewódzkich;

-     pakiety informacyjne dla Wojewódzkich Pełnomocników jako integralna część raportu zbiorczego z badania zewnętrznego i wewnętrznego urzędów wojewódzkich (16 szt.),

-     mapę drogową do wdrożenia po zakończeniu projektu,

-     wnioski i rekomendacje.

Zadanie 4. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu konsultacyjnych spotkań grup roboczych

Na tym etapie projektu zostanie zorganizowany cykl 48 spotkań grup roboczych
z udziałem Wojewódzkich Pełnomocników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz ekspertów z zakresu równego traktowania. W każdym województwie odbędą się 3 spotkania grupy roboczej.

Organizacja powyższych spotkań ma na celu skonsultowanie wyników badania otoczenia urzędów oraz wypracowanie pakietów informacyjnych dla Wojewódzkich Pełnomocników, a także zakresów działań i kompetencji Pełnomocników.

Zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Link do rejestracji: https://rownosc.pbs.pl/grupy-robocze/

Link do dokumentu: Harmonogram spotkań grup roboczych

Zadanie 5. Wydruk i dystrybucja pakietów informacyjnych dla Wojewódzkich Pełnomocników

ETAP III. DZIAŁANIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU RÓWNOŚCI SZANS PŁCI SKIEROWANE DO WOJEWÓDZKICH PEŁNOMOCNIKÓW I KOORDYNATORÓW

Ten etap projektu realizuje aspekt edukacyjny, świadomościowy, budowania kompetencji i wsparcia dla Wojewódzkich Pełnomocników w zakresie realizacji skutecznej polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, w tym także ze względu na płeć w danym województwie.

Działania edukacyjne będą realizowane poprzez wizyty studyjne oraz indywidualny mentoring dla Wojewódzkich Pełnomocników oraz Koordynatorów. Działania te wyposażą Wojewódzkich Pełnomocników i  Koordynatorów w wiedzę praktyczną i w znaczący sposób podniosą kompetencje w obszarze równego traktowania oraz możliwości wdrażania polityki równego traktowania.

Celem indywidualnego mentoringu dla Wojewódzkich Pełnomocników i Koordynatorów jest  w szczególności omówienie wniosków i rekomendacji wynikających z badania otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego urzędów oraz analiza proceduralnych możliwości ich wdrożenia do wojewódzkich strategii i innych dokumentów na szczeblu lokalnym i regionalnym,  przygotowanie stosownych zmian oraz próba ich zaimplementowania.