Kompetencje Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania działa na podstawie  ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219, z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2011 r. i został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 20 ust. 1 tejże ustawy.

Do głównych zadań Pełnomocnika należą: koordynacja działań międzyresortowych w zakresie równego traktowania, przeciwdziałanie dyskryminacji, realizacja zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

 
Zadania Pełnomocnika:

1) realizowanie polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;

2) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zasady równego traktowania;

3) przeprowadzanie analiz i ocen rozwiązań prawnych pod kątem respektowania zasady równego traktowania, a także występowanie do właściwych organów z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie spraw należących do Pełnomocnika;

4) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;

5) dokonywanie analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej w zakresie, o którym mowa w ust. 1, oraz inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także do ochrony przed dyskryminacją;

6) monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania;

7) promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania;

8) współpraca z krajowymi organizacjami społecznymi, w tym ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Wszystkie zadania wynikające z ochrony dyskryminowanych są prowadzone we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej, instytucjami publicznymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.
 

Na poziomie międzynarodowymPełnomocnik utrzymuje na bieżąco kontakty z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się ustalaniem standardów i monitorowaniem sytuacji w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności z Unią Europejską (Parlament Europejski, Komisja Europejska, Agencja Praw Podstawowych), Rada Europy (Komisarz Praw Człowieka, Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, Komitet Doradczy Europejskiej Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych), OBWE (Biuro ds. Instytucji Demokratycznych i Ochrony Praw Człowieka), ONZ.

Jednocześnie prowadzona jest współpraca z analogicznymi urzędami ds. równego traktowania w innych państwach, szczególnie krajach członkowskich UE.