Konferencja "Udział kobiet w misjach zagranicznych"

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji serdecznie zapraszają na konferencję „Udział kobiet w misjach zagranicznych”.

W październiku 2018 r. Polska przyjęła Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021. Głównymi postulatami Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa są m.in. potrzeba zwiększenia udziału kobiet w procesach, misjach i operacjach pokojowych oraz wzmocnienie ich roli w procesach decyzyjnych związanych z zapewnieniem pokoju. Udział kobiet w realizacji pomocy dla ofiar konfliktów jest niezbędny. Badania wskazują, że zaangażowanie kobiet w negocjacje porozumień pokojowych zwiększa szanse na ich powodzenie oraz wypracowanie trwałego pokoju[1]. Według stanu na wrzesień 2018 r. kobiety stanowiły 41% szefów i zastępców szefów operacji pokojowych prowadzonych przez Departament Operacji Pokojowych ONZ
i Departament Spraw Politycznych (wzrost o 13 punktów procentowych od 2017 r.)[2].  Pomimo wielu działań zachęcających kobiety do udziału w misjach i operacjach pokojowych, w 2017 r. reprezentacja kobiet wśród żołnierzy i oficerów policji w operacjach pokojowych ONZ pozostawała jednak wciąż na niskim poziomie, odpowiednio - 4 % i 10 %[3].

Nie można jednak zapominać, że konflikty zbrojne prowadzą do nasilenia stosowania siły, zarówno fizycznej jak i psychicznej o podłożu seksualnym. Przypadki przemocy seksualnej związane z konfliktami nie są przypadkowe ani odosobnione, lecz stanowią integralną część operacji i strategii szeregu podmiotów i grup zbrojnych.  Przemoc seksualna, w tym gwałty i prześladowania seksualne wykorzystywane są jako narzędzie walki w celu poniżania i psychologicznego łamania przeciwnika (np. kazusy Bośni i Hercegowiny, Rwandy, Kongo, Birmy), a przy tym ofiary tych praktyk są często napiętnowane, odrzucane, maltretowane czy wręcz zabijane przez własną wspólnotę, która chce w ten sposób odzyskać swój honor.[4]

Polska wspierała powstanie i rozwój Agendy od początku jej zainicjowania. Jako aktywny uczestnik misji ONZ, OBWE, NATO i Unii Europejskiej, a obecnie niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, Polska posiada wszelkie instrumenty do tego, by aktywnie promować wdrażanie Agendy.[5]

W związku z powyższym zapraszam Państwa serdecznie do udziału w konferencji pt. „Udział kobiet w misjach zagranicznych„, którą organizuję wspólnie z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem konferencji jest podkreślenie udziału i roli kobiet w misjach i operacjach zagranicznych, zwrócenie uwagi na potrzeby ochrony i wsparcia ofiar, w tym kobiet i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym, jak również dyskusja nad sytuacją kobiet powracających z misji zagranicznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki służb biorących udział w operacjach i misjach zagranicznych, instytucji administracji publicznej, Parlamentu RP, instytucji i organizacji pozarządowych działających w tym obszarze, mediów oraz środowisk akademickich.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00 – 15.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Sali im. T. Mazowieckiego.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności w konferencji w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się pod linkiem https://kobiety-w-misjach-zagranicznych.konfeo.com .

[1] http://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figure...

[2] UN Security Council (2018). Report of the Secretary-General on women peace and security (S/2018/900), para. 9. Data are provided by the UN Department of Field Support.

[3] UN Security Council (2018). Report of the Secretary-General on women peace and security (S/2018/900), para 12. Data are provided by the UN Department of Field Support.

[4] Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych i  ich roli w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu (2005/2215(INI))

[5] Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021, Warszawa, 2018