Kontakt

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 

Sekretariat

tel. (22) 694 75 78

fax (22) 694 73 93

email: adam.lipinski [at] kprm.gov.pl

 

Korespondencja nadsyłana do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania zarówno pocztą jak i drogą elektroniczną, powinna zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek.

 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DZ. U. Nr 5, poz. 46.) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1).