Kontakt

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
e‐mail: info [at] mrpips.gov.pl

 

Korespondencja nadsyłana do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania zarówno pocztą jak i drogą elektroniczną, powinna zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek.

 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DZ. U. Nr 5, poz. 46.) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1).