Media Równych Szans

logo projektu
Projekt “Media Równych Szans” zrealizowany został w 2012 roku przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Współfinansowany był przez Komisję Europejską w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013). Ogólnym celem projektu było wprowadzenie perspektywy równościowej do języka debaty społecznej poprzez działania edukacyjno- promocyjne skierowane do osób i środowisk odpowiedzialnych za i mających wpływ na jego kształt.
 
W projekcie podjęto następujące działania:
 
1.Konkurs dla ekspertów oraz organizacji pozarządowych na najlepsze opracowania (np. raporty, analizy, badania) dotyczące zasady nie-dyskryminacji i promocji różnorodności w treściach przekazów medialnych oraz podręczniki trenerskie/materiały szkoleniowe, znajdujące zastosowanie w uwrażliwianiu przedstawicieli i przedstawicielek mediów na problem dyskryminacji. Konkurs został ogłoszony 15 października 2012 r.  Nagrodą dla laureatów konkursu jest wydanie opracowań przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania (BPRT) w formie książkowej (opracowanie graficzne, korekta i wydruk w nakładzie 1000 egz.) oraz nieodpłatna dystrybucja publikacji wśród mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich.
W zamyśle projektodawcy nagrodzenie i wydanie opracowań i analiz oraz innych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez sektor pozarządowy będzie formą wsparcia i promocji innowacyjnych metod i opracowań związanych z tematyką antydyskryminacyjną.
Prace konkursowe zostały ocenione przez jury w składzie:
Agnieszka Graff – doktor nauk społecznych, feministyczna publicystyka i pisarka,
Mariusz Kurc – redaktor naczelny dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego LGBT „Replika”,
Piotr Pacewicz – publicysta „Gazety Wyborczej”, podejmujący tematykę praw człowieka,
Aleksandra Różalska – adiunkt w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych UŁ,
Marek Sołtys – prezes Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza.
Na podstawie punktacji prac konkursowych w następujących kategoriach oceny:
• Zgodność pracy konkursowej z zakresem tematycznym Konkursu,
• Wartość merytoryczna opracowania i rzetelność zawartych w nim informacji,
• Możliwość praktycznego wykorzystania opracowania jako narzędzia do promocji zasady nie-dyskryminacji i różnorodności w środkach masowego przekazu,
• Walory formalne (m.in. styl, język) oraz atrakcyjność sposobu przedstawienia informacji w opracowaniu,
• Kreatywność i innowacyjność.
wyłonieni zostali laureaci w dwóch kategoriach konkursowych:
1. Opracowania (rozumiane jako ekspertyzy, analizy, raporty, badania itp.), dotyczące treści przekazów medialnych w kontekście promocji zasady nie-dyskryminacji i różnorodności:
I miejsce – Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej za opracowanie: "Czy warszawskie lokale są otwarte dla wszystkich? Analiza przekazu medialnego dotyczącego 'Nocy testów' - testu dyskryminacyjnego w warszawskich klubach nocnych"
II miejsce – Fundacja Feminoteka za opracowanie: "Brak misji na wizji. Media publiczne na rzecz równości płci"
2. Podręczniki trenerskie i materiały szkoleniowe, znajdujące zastosowanie w uwrażliwianiu przedstawicieli i przedstawicielek mediów na problematykę stereotypów i dyskryminacji:
I miejsce – Fundacja Grejpfrut za opracowanie: „Poradnik równościowy”
II miejsce – Nieformalna Grupa Łódź Gender za opracowanie: "Równość w mediach - zróbmy to razem"
 
2.    Konkurs na materiał dziennikarski w kategoriach: Pióro, Mikrofon i Ekran.
Celem konkursu, którego adresatami są dziennikarze i dziennikarki prasowi, radiowi i telewizyjni, było nagrodzenie wyróżniających się artykułów/audycji/programów, które podejmują problematykę dyskryminacji i przyczyniają się do przełamywania stereotypów na temat grup, narażonych na marginalizację. Konkurs został ogłoszony 26 października 2012 r. Nabór prac trwał 4 tygodnie. Nagrodami dla autorów/autorek wyróżnionych materiałów dziennikarskich były tablety. Wyniki konkursu zostały podane do wiadomości na stronie internetowej BPRT. W ramach promocji i nagłośnienia konkursu, organizowana była konferencja prasowa Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.
Jury w składzie:
Monika Ksieniewicz – wicedyrektorka Biura Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania
Zbigniew Mamys – doradca Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania z wieloletnim doświadczeniem w świecie mediów (m.in. „Gazeta Wyborcza”, miesięcznik „Logo”)
Piotr Ozga – specjalista w Biurze Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania, pomysłodawca projektu „Media Równych Szans”
Krzysztof Tomasik – członek Krytyki Politycznej, autor „Homobiografii” i „Gejerelu”
Ewa Wanat – dziennikarka radiowa i telewizyjna, w latach 2003-2012 redaktorka naczelna Radia Tok FM
wyłoniło następujących laureatów w trzech kategoriach konkursowych:
PIÓRO
I miejsce - "Przepraszam, czy tu biją" - T. Przybyszewski, Magazyn "Integracja"
II miejsce - "Tęcza nad Leśniewem" - J. Podgórska, Tygodnik "Polityka"
III miejsce - "Święty" - M. Kurc, Dwumiesięcznik społeczno-kulturalny LGBT "Replika"
MIKROFON
I miejsce - "Już jestem" - A. Czyżewska-Jacquemet, Polskie Radio Lublin
II miejsce - "Porzuceni" - E. Szkurłat, Radio Kraków
III miejsce - "Makoffska łapie za słówka" - M.Steciąg, Radio Zielona Góra
EKRAN
I miejsce - "Chciałbym, żeby ludzie przestali się mnie bać" - T. Lipko, TVN Uwaga!
II miejsce - "Dyskryminacja niepełnosprawnego studenta" - M. Nabiałczyk, TVN Uwaga!
III miejsce - "Ślub w przestworzach" - D. Goliński, TVN Uwaga!
Nagrodą dla każdego z laureatów konkursu był tablet Samsung Galaxy Tab 2 oraz nagrody pieniężne w wysokości pozwalającej na pokrycie podatku od nagrody rzeczowej.
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się na Konferencji podsumowującej projekt „Media Równych Szans” dnia 28 lutego 2013 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
3. Konferencja tematyczna w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Konferencja tematyczna, dotycząca roli mediów w przeciwdziałaniu i zwalczaniu dyskryminacji, odbyła się na przełomie 2012/2013 w KPRM. Konferencja jest adresowana do różnych podmiotów życia publicznego (organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli Rządu i administracji publicznej oraz mediów) w celu stworzenia forum debaty na temat roli mediów, KRRiT oraz organizacji pozarządowych w promowaniu języka równościowego w debacie publicznej. Szacowana liczba uczestników konferencji to ok. 100 osób. Konferencja składała się zarówno z indywidualnych wystąpień i prezentacji, jak również z dyskusji panelowych, do których zostały zaproszone wszystkie zainteresowane tematem podmioty.
 
4.     Szkolenia.
Część edukacyjna projektu opierała się na cyklu szkoleń skierowanych do przedstawicieli/przedstawicielek mediów ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych: telewizja i radia, ze szczególnym uwzględnieniem osób prowadzących audycje i programy radiowe i telewizyjne na żywo oraz do studentów/studentek dziennikarstwa. W szkoleniach wzięło udział 200 osób. Szkolenia objeły szeroko rozumianą problematykę równego traktowania, równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji. Przyczyniły się zapewne do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości problematyki antydyskryminacyjnej. Najważniejszym celem szkoleń było uwrażliwienie przedstawicieli mediów na problemy grup dyskryminowanych. Metodyka szkoleń opracowana była w taki sposób, aby uwzględniać i upowszechniać dane i informacje na temat krajowej i unijnej polityki oraz przepisów w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji oraz zapewnić zdobycie przez uczestników umiejętności pozwalających na budowanie przekazu zgodnego z zasadą równego traktowania.