AKTUALNOŚCI

„Mazowiecki Poradnik Seniora”

 

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim opracowany został „Mazowiecki Poradnik Seniora”. Poradnik składa się z 4 części: Pomoc społeczna, Bezpieczeństwo, Aktywność i Zdrowie.

Poradnik można pobrać ze strony internetowej Urzędu:

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/seniorzy/31796,Seniorzy.html

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych.

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

•młodzież do 26. roku życia,

•osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

•seniorzy po ukończeniu 65 lat,

•osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

•kombatanci,

•weterani,

•zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

•udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;

•przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;

•pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej;

•sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

W skali całego kraju powstanie 1524 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna.

Środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu państwa.

Miejsca, w których można będzie uzyskać bezpłatną pomoc prawną, będą działać pięć dni w tygodniu, przez co najmniej cztery godziny dziennie. Ich adresy można znaleźć w internecie na stronach powiatów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

 

Otwarto 2 kolejne dzienne domy Senior-WIGOR dla osób w wieku 60+: w Koszalinie i Jaworze.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/senior-wigor-domy-w-ko...

 

 

 

Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa

Seniorzy są coraz liczniejszą i znaczącą grupą konsumentów. Z badań UOKiK oraz praktyk Stowarzyszenia Konsumentów Polskich wynika, że niestety bardzo często osoby starsze są ofiarami nierzetelnych przedsiębiorców oraz nie potrafią dochodzić swoich roszczeń.

Akcja Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa została zainicjowana m.in. z myślą o seniorach, którzy są najbardziej narażeni na nieuczciwe praktyki przedsiębiorców oferujących towary i usługi za pośrednictwem akwizytorów czy telemarketerów.

 

Więcej informacji poniżej:

https://das.mpips.gov.pl/source/Komunikat%20Urzedu%20Ochrony%20Konkurencji%20i%20Konsumentow.pdf

 

 

 

Starsze kobiety są znacznie bardziej narażone na ryzyko ubóstwa niż starsi mężczyźni
 

Ponad 130 milionów osób w Unii Europejskiej, czyli niemal jedna czwarta ogółu ludności, pobiera emeryturę. Ten stały dochód powoduje, że starsi ludzie są dobrze zabezpieczeni przed ubóstwem. Jednakże kobiety powyżej 65 roku życia są bardziej zagrożoneubóstwem i wykluczeniem społecznym w porównaniu do mężczyzn w tej samej grupie wiekowej.

Dzieje się tak dlatego, że we wszystkich państwach członkowskich, średni dochód emerytalny kobiet jest niższy niż mężczyzn. Dla UE jako całości, przeciętna emerytura kobiet wynosi 60 procent średniej emerytury mężczyzn w roku 2012. Nierówności w emeryturach są spowodowane m.in. luką płacową, czyli  różnicą w zarobkach kobiet i mężczyzn. ​​Ponadto, obowiązki związane z opieką nad dziećmi i starszymi krewnymi  spadają głównie na kobiety, co powoduje że kobiety mają więcej przerw w trakcie kariery zawodowej oraz częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu. Wreszcie, ustawowy wiek emerytalny dla kobiet jest wciąż niższy niż mężczyzn w niektórych systemach emerytalnych, co w efekcie powoduje krótsze okresy składkowe i może prowadzić do niższych świadczeń.

Ponadto starsze kobiety często żyją samotnie, co dodatkowo pogarsza ich niepewną sytuację ekonomiczną. 40 procent kobiet powyżej 65 roku życia mieszka w jednoosobowym gospodarstwie domowym z UE w porównaniu do zaledwie 19 procent starszych mężczyzn.

 

Żródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

 

Poniżej link do całego tekstu w języku angielskim:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2349&furth...

 

 

 

 

1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. Święto jest okazją do zwrócenia uwagi na problemy osób starszych oraz uświadomienia sobie funkcjonujących w społeczeństwie licznych stereotypów utożsamiających wiek dojrzały z niedołężnością i niesamodzielnością.

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek stanowi jeden z istotnych obszarów działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Od grudnia 2013 roku funkcjonuje Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Program - przygotowany w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania - jest pierwszym dokumentem rządowym, który porusza problematykę równego traktowania grup narażonych na dyskryminację - w tym dyskryminację osób starszych. Dokument zbiera w jednym miejscu, porządkuje i hierarchizuje kluczowe aktywności równościowe, które realizowane są przez rząd w różnych resortach i komórkach podległych. Określa także cele
i priorytety działań na rzecz równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek m.in. w obszarze rynku pracy, zdrowia, edukacji i dostępu do usług.

W roku 2015 podjęto wiele działań w obszarze polityki senioralnej:

W dniu 17 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła program SENIOR-WIGOR. Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora. W tym roku dofinansowanie otrzyma 119 samorządów z całej Polski.

W dniu 25 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii w Warszawie. W budynku Instytutu Reumatologii powstanie Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji. Instytut i będzie oferował porady medyczne i terapię osobom po 60 roku życia.

W dniu 11 września br. Sejm RP przyjął ustawę o osobach starszych. Celem ww. ustawy będzie nałożenie na Prezesa Rady Ministrów obowiązku stałego monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce oraz corocznego przedstawiania w Sejmie raportu na ten temat.

 

 

Większa pomoc dla potrzebujących

Od 1 października 2015 r. wrosną kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie:

 o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie

Podwyższone zostaną także same świadczenia:

    maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
    wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł;

źródło: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,7397,wieksza-pomo...

 

 

 

Rząd powołał Instytut Geriatrii.

W dniu 25 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii w Warszawie. W budynku Instytutu Reumatologii powstanie Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji.  Jego utworzenie oznacza spełnienie obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała stworzenie specjalnego ośrodka leczenia i opieki nad osobami starszymi oraz kształcącego większą liczbę lekarzy geriatrów. Reorganizacja rozpocznie się 15 września 2015 r.

Instytut Geriatrii będzie oferował porady medyczne i terapię osobom po 60 roku życia. Będzie zajmował się starszymi pacjentami, którzy cierpią na wiele chorób i wymagają konsultacji specjalistów z różnych dziedzin. Instytut ma prowadzić również kompleksowe badania w dziedzinie geriatrii i gerontologii oraz opracować standardy i wytyczne medyczne związane z opieką nad osobami starszymi. Ma także kształcić lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii.

Podstawowe zadania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji to m.in.:

- prowadzenie badań naukowych w obszarze gerontologii i geriatrii, reumatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii, chorób przewlekłych i powodujących niesamodzielność, a także zdrowia publicznego;

- przygotowanie standardów i wytycznych w obszarze geriatrii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz chorób przewlekłych i powodujących niesamodzielność;

- przygotowanie standardów kształcenia dla pracowników medycznych w dziedzinach związanych z opieką nad osobami starszymi;

- kształcenie kadr medycznych w geriatrii.

 

 

Ulotka o prawach pacjenta/tki

Działając w trosce o przestrzeganie praw osób starszych w szpitalach i jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania  zainicjowała kampanię informacyjną, której celem jest dotarcie do szerokiego grona seniorów i uświadomienie im przysługujących im praw. W ramach kampanii przygotowana została ulotka „Prawa starszego pacjenta/starszej pacjentki” zawierająca sformułowane w sposób czytelny i jasny ich najważniejsze prawa. Została ona przesłana do wszystkich szpitali/poradni geriatrycznych w Polsce oraz kilku organizacji działających na rzecz osób starszych. Dzięki zawartym w ulotce informacjom osoby starsze będą mogły zwrócić uwagę na sytuacje, w których naruszane są ich prawa i będą mogły sprzeciwić się niewłaściwemu traktowaniu.

 

 

 

Zmiana ustawy o opłatach abonamentowych – ułatwienia dla osób po 75 roku życia.

 

W dniu 23 lipca 2015 r.  Sejm uchwalił nowelizację ustawy o opłatach abonamentowych, na mocy której osoby po 75. roku życia zostaną automatycznie zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu RTV.

 Nowe prawo o opłatach abonamentowych znosi dotychczasowy obowiązek składania oświadczeń uprawniających do zwolnienia z opłat abonamentowych przez osoby, które ukończyły 75. rok życia. Według autorów projektu ustawy obowiązek ten jest uciążliwy i trudny do wypełnienia m.in. ze względu na stan zdrowia 75-latków. Z tego powodu starsze osoby często nie dopełniały wymaganych formalności, co skutkowało konsekwencjami w postaci naliczanych kar. W świetle przepisów wyznaczony operator pocztowy - obecnie Poczta Polska, która zajmuje się ściąganiem abonamentu - będzie mógł sam ustalić wiek abonentów i automatycznie zwolnić ich z opłat. Nowelizacja przyznała mu bowiem dostęp do rejestru PESEL. (PAP)

Cały tekst:

http://wyborcza.pl/1,91446,18409389,sejm-za-ulatwieniami-abonamentowymi-...

 

 

Projekt ustawy o monitorowaniu sytuacji osób starszych w Polsce.

 

Zakończeniem prac Komisji Polityki Senioralnej w tej kadencji będzie przygotowanie projektu ustawy o monitorowaniu sytuacji osób starszych w Polsce - zapowiedział na wczorajszym posiedzeniu Komisji  jej przewodniczący - poseł Michał Szczerba.

 

Celem ww. ustawy będzie nałożenie na Prezesa Rady Ministrów obowiązku stałego monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce oraz corocznego przedstawiania w Sejmie raportu na ten temat. Zdaniem prezydium Komisji będzie to doskonałe narzędzie monitorujące oraz koordynujące pracę wszystkich resortów podejmujących działania na rzecz osób starszych.

 

W najbliższych dniach projekt ustawy zostanie skierowany do Biura Analiz Sejmowych.

 

W tym roku powstanie 119 domów Senior-WIGOR.

 

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu na dofinansowanie dziennych domów Senior-WIGOR. W tym roku dofinansowanie otrzyma 119 samorządów z całej Polski. W województwie śląskim i wielkopolskim powstanie po 14 placówek, po 11 w podkarpackim i mazowieckim, po 9 w małopolskim i dolnośląskim. W sumie samorządy otrzymają na ten cel ponad 25,3 mln zł.

 

Więcej informacji oraz wyniki konkursu na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7321,119-domo...

 

 Ruszył konkurs na utworzenie dziennych domów Senior-WIGOR.

 

W dniu 8 czerwca 2015 r. ruszył konkurs na utworzenie dziennych domów Senior-WIGOR. O dotacje mogą starać się gminy. Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora. Planuje się, że w tym roku powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek z ok. 20 miejscami dla seniorów każda.

Więcej informacji poniżej:

http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/oglo...

 

Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami zależnymi – pilotażowy projekt Ministerstwa Zdrowia.

 

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace związane z wdrożeniem pilotażowego projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), dotyczącego wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi (w tym osobami starszymi). Projekt planowany do realizacji przez Ministerstwo Zdrowia jest równoległy do opracowywanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu Centrum Senior WIGOR. W ramach ww. Programu planowane jest utworzenie dziennych domów opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi w wieku pow. 65 r. ż., w których będzie prowadzona krótkotrwała diagnostyka i leczenie pacjentów w starszym wieku, bez konieczności całodobowej hospitalizacji. Rozwiązanie to będzie elementem pośrednim i uzupełniającym między stacjonarnym oddziałem geriatrycznym (oddziałem chorób wewnętrznych), a ambulatoryjną opieką specjalistyczną. Dzienne domy opieki medycznej (DDOM) mają powstawać jako wyodrębniona strukturalnie część placówki podstawowej opieki zdrowotnej, kompleksu szpitalnego, poradni geriatrycznej. Mogą być także odrębnym podmiotem leczniczym posiadającym pełne zabezpieczenie do prowadzenia diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej osób niesamodzielnych, w szczególności osób starszych (powyżej 65. r. ż). W DDOM jednocześnie będzie mogło przebywać maks. 15 pacjentów.  Pierwszeństwo w przyjęciach w tych placówkach będą miały osoby po 65 r.ż. Przyjęty przez Ministerstwo Zdrowia harmonogram zakłada, że konkurs dla podmiotów zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem DDOM zostaną ogłoszone jeszcze w tym kwartale. W konkursie będą mogły startować podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ, funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia co najmniej od 1 stycznia 2012 r.  Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że w ramach projektu powstanie 40 dziennych domów opieki medycznej.

 

 

Raport NIK o opiece geriatrycznej

 

W Polsce nie ma systemu opieki medycznej nad pacjentami w podeszłym wieku. Brakuje geriatrów, a specjalistycznych poradni i oddziałów szpitalnych jest zdecydowanie za mało. Główną barierą jest metoda rozliczania świadczeń medycznych przez NFZ, która zakłada finansowanie tylko jednej choroby, choć ludzie starsi z reguły cierpią na kilka schorzeń jednocześnie. Tymczasem z przeprowadzonej przez NIK analizy wynika, że pacjent w podeszłym wieku kompleksowo prowadzony przez geriatrę funkcjonuje lepiej, a jego leczenie kosztuje mniej.

Link do raportu  „Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym”:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-opiece-geriatrycznej.html

 

 

Rządowe zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 

Wraz ze środowiskiem osób niepełnosprawnych rząd pracuje nad zmianami w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Rząd spełnia główny postulat środowiska opiekunów osób niepełnosprawnych: koniec z podziałem na świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Po wprowadzeniu zmian wszystkie osoby, którzy zrezygnują z pracy (lub jej nie podejmą) z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny będą otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne.

 

W 2014 roku na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów rząd przeznaczył rekordowe 14 mld zł.

 http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,7127,wieksze-wsparcie-dla-opiekunow.html

 

Rusza program Senior-WIGOR

 

W dniu 17 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła program SENIOR-WIGOR. Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora. Planuje się, że w tym roku powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek z ok. 20 miejscami dla seniorów. W pierwszej kolejności będą one tworzone w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych, które potrzebują wsparcia.

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Więc informacji na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7120,coraz-wiecej-miejsc-spotkan-dla-osob-starszych.html

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7119,senior-wigor-100-placowek-do-konca-roku.html

 

 

Przemoc wobec osób starszych

 

Przemoc jest naruszeniem podstawowych praw i wolności człowieka – prawa do życia i zdrowia, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Przemoc, jakiej doświadczają osoby starsze jest pojęciem szerokim, nie oznacza tylko przemocy fizycznej i psychicznej, ale również przemoc ekonomiczną (przejawiającą się np. zabieraniem osobie starszej pieniędzy) oraz różnego rodzaju nadużycia i zaniedbania, do jakich dochodzi w niektórych rodzinach, tj. niepodawanie leków, głodzenie, niewpuszczanie do domu.

Należy zauważyć, że problem przemocy w stosunku do osób starszych jest dość słabo rozpoznany w Polsce, rzadko podejmowany przez badaczy. Największym do tej pory ogólnopolskim badaniem, w ramach którego przeprowadzono analizę zjawiska przemocy dotykającej osoby starsze, jest badanie PolSenior pt. „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” zrealizowane w roku 2011. Wynika z niego, że zjawisko przemocy dotknęło 5,9% badanych osób powyżej 65 roku życia. Najczęściej występującą formą przemocy było znieważanie, wyśmiewanie, ośmieszanie i lekceważenie (5,4%). Zastraszanych i szantażowanych było 2,1% badanych. Przemocy fizycznej w postaci bicia, kopania, duszenia doświadczyło 0,4% osób; popychania lub szturchania 1,1%.  Przemoc bierną - zaniedbanie przez bliskich - zasygnalizowało około 14% badanych: 2,5 % osób miało poczucie zaniedbania często, 11,8 % czasami.

Na uwagę zasługuje fakt, że wśród ofiar każdej z form przemocy zauważono więcej kobiet niż mężczyzn (kobiet 7,9%, mężczyzn 5,9%). Przemoc wobec kobiet częściej dotyka je we własnym domu, ze strony najbliższych; z kolei mężczyźni z agresywnymi zachowaniami z reguły spotykali się poza domem - na ulicy, w sklepie itp. Może to świadczyć o bardziej ugruntowanej pozycji mężczyzny w rodzinie, charakterystycznej dla jej tradycyjnego modelu. Przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem zdecydowanie rzadziej ujawnianym niż inne formy przemocy - np. wobec kobiet lub dzieci. Badanie „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych” przeprowadzone  w roku 2009 przez Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk pozwoliło wyciągnąć wnioski, że zaniżone statystki dotyczące przemocy wobec osób starszych są konsekwencją tego, iż osoby te mają mało kontaktów społecznych. Osoby spoza rodziny czy bezpośredniego sąsiedztwa mogą nie wiedzieć o dokonanych aktach przemocy, a sami pokrzywdzeni nie zgłaszają tego zarówno z powodu ograniczonych kontaktów i słabej mobilności, jak i strachu przed zmianą warunków życia (np. umieszczenie w domu pomocy społecznej).

Oddzielną kategorią przemocy jest instytucjonalna przemoc ekonomiczna, przejawiająca się w nieuczciwych praktykach handlowych wobec osób starszych, związana zwłaszcza z usługami finansowymi. W przypadku tych osób mechanizm przemocy ekonomicznej bardzo często opiera się na wykorzystywaniu faktu, że osoby starsze niejednokrotnie posiadają mniejsze kompetencje w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii, rozpoznawania mechanizmów marketingowych, bycia świadomym/ą konsumentem/tką na rynku finansowym. W Polsce uregulowania dotyczące przemocy - w tym oczywiście przemocy wobec osób starszych - zawarte są w prawie karnym, w ustawie z dnia 29 lipca 2006 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawie cywilnym oraz regulacjach prawnych dotyczących  pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Również podpisana przez Polskę w roku 2012 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO) odnosi się do kobiet starszych oraz wszystkich ofiar przemocy domowej niezależnie od wieku.

W chwili obecnej rząd realizuje Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - uchwalony we wrześniu 2006 r. oraz Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec osób starszych ujęte są również w kolejnych dwóch dokumentach  rządowych: Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 oraz Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020. Wspomniane wyżej programy nakreślają kierunki interwencji w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Zwracają uwagę m.in. na konieczność zwiększania świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych – zarówno wśród samych seniorów, jak i osób mających częste kontakty z osobami starszymi: pracowników służby zdrowia, opiekunów zawodowych, pracowników socjalnych i policji. W celu poprawy świadomości całego społeczeństwa zaleca się m.in. przeprowadzanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych oraz uwrażliwianie dziennikarzy. Jeżeli zaś chodzi o same osoby starsze szczególny nacisk należy położyć na zwiększanie wiedzy tych osób na temat przemocy oraz instytucji, do których można zwrócić się o pomoc. Ważną rolę mógłby tu pełnić telefon zaufania przeznaczony dla osób starszych. Kolejną rekomendacją jest wprowadzanie do programów kształcenia dla osób zawodowo zajmujących się seniorami kwestii związanych z rozpoznawaniem i reagowaniem na przypadki przemocy. Natomiast w celu przeciwdziałania przemocy ekonomicznej zasadne byłoby szerokie promowanie znajomości praw konsumenckich wśród osób starszych – zarówno poprzez akcje uświadamiające, jak i wskazywanie ogólnodostępnych źródeł informacji w tym zakresie (rzecznicy konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Anna Solarska
Specjalistka
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

 

 

Nowy poradnik RPO - "Odwrócona hipoteka"

 

15 grudnia weszła w życie ustawa z 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. Reguluje ona kwestie zaciągania kredytu w zamian za prawo własności nieruchomości. Jest to m.in. realizacja postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich, który w związku ze skargami od obywateli, od dawna domagał się ustawowego uregulowania w tym zakresie.

Obecnie ukazała się publikacja „Odwrócona hipoteka. Poradnik dla osób starszych”, przygotowana przez Biuro Rzecznika. Jej autorem jest dr Ryszard Czerniawski, Zastępca RPO. Książka będzie dystrybuowana do Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami senioralnymi. Jest też dostępna na stronie internetowej RPO.

Odnośniki: 
Publikacja RPO - "Odwrócona hipoteka. Poradnik dla osób starszych"
 

16.12.2014

 

Expose Premier Ewy Kopacz: zapowiedź utworzenia dziennych domów opieki w Polsce.

 

W expose Premier Ewy Kopacz wygłoszonym w Sejmie w dniu 1 października 2014 r. znalazła się zapowiedź utworzenia w Polsce dziennych domów opieki.

Pani Premier powiedziała: „Chciałabym stworzyć w Polsce znaną na Zachodzie instytucję dziennych domów opieki, w których seniorzy znaleźliby opiekę medyczną, poczucie bezpieczeństwa i ofertę spędzenia wolnego czasu. Pieniądze na stworzenie takich domów znajdziemy w puli środków europejskich. Koszty pobytu seniora w takim miejscu w jednej trzeciej pokryłby budżet państwa, w jednej trzeciej samorząd terytorialny i w jednej trzeciej osoby prywatne, czyli on sam lub jego opiekunowie.”

Poza tym w expose Premier poinformowała o planach  stworzenia instytutu geriatrii, który byłby centralnym ośrodkiem leczenia i opieki nad osobami starszymi. „Powołanie takiej instytucji umożliwi wykształcenie większej liczby geriatrów, których dzisiaj w Polsce dramatycznie brakuje” – mówiła Premier Ewa Kopacz.

 

 

Projekt „Strategia rozwoju usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi”

 

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ruszył projekt „Strategia rozwoju usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi”.

Głównym celem projektu jest ocena obecnego stanu systemu opieki długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce, a następnie określenie potrzebnych środków do poprawy systemu oraz wypracowanie zaleceń i dalszych działań w celu poprawy wydajności działania całego systemu.

W Polsce za usługi opieki długoterminowej nad osobami starszymi są odpowiedzialne dwa ministerstwa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - usługi za zakresu pomocy społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia - usługi medyczne dla osób starszych.

 

Opracowywana w ramach projektu kompleksowa strategia reform sprzyjających stworzeniu wydajnego systemu usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi powinna uwzględniać wzrastające zapotrzebowanie na usługi opieki długoterminowej oraz nowe miejsca pracy dla opiekunów m. in. ograniczenie tzw. szarej strefy. System powinien zapewnić możliwość tzw. starzenia się w miejscu zamieszkania (ang. ageing in place).

W ramach kolejnych faz projektu zostanie utworzona platforma internetowa projektu ułatwiająca wymianę doświadczeń oraz zawierająca bazę danych użytecznych dla pracodawców i pracowników w sektorze usług medyczno-opiekuńczych.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/

17.09.2014r.

 

 

Projekt „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”

 

W Ministerstwie Zdrowia w latach 2012 - 2015 realizowany jest projekt systemowy pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej. Projekt realizowany przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce poprzez podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej.

W ramach projektu założono przeszkolenie 2000 lekarzy POZ, 2000 pielęgniarek POZ, 1000 fizjoterapeutów, 200 opiekunów medycznych i 200 terapeutów środowiskowych.
Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to IV kwartał bieżącego roku.

Więcej informacji na stronie projektu:

http://www.geriatria.mz.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-222

 

Narodowy Instytut Geriatrii oraz specjalizacje w dziedzinie geriatrii.

Minister Zdrowia, biorąc pod uwagę specyfikę potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych seniorów, wdrożył już zmiany systemowe.  W tym roku pierwszy raz umożliwiono szkolenie w trybie rezydenckim w dziedzinie geriatrii (do tej pory w geriatrii mogli się specjalizować jedynie lekarze z tytułem specjalisty w innej dziedzinie medycyny). Dzięki temu skrócił się czas potrzebny do uzyskania tytułu specjalisty w tej dziedzinie o 2 – 3 lata. Intencją ministra zdrowia było również zwiększenie zainteresowania lekarzy specjalizacją w dziedzinie geriatrii – poprzez ułatwienie dostępu do niej.

Czytaj więcej o miejscach rezydenckich przyznanych w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Do końca kadencji Ministerstwo Zdrowia planuje utworzyć Narodowy Instytut Geriatrii. Intencją Ministra Zdrowia jest wykształcenie odpowiedniej liczby geriatrów w Polsce. W centrum opieki medycznej nad osobami starszymi będą szkoleni także wszyscy lekarze, którzy mogą sprawować opiekę nad seniorami.

 

Więcej informacji na temat budowania kompleksowego systemu opieki medycznej nad osobami starszymi w Polsce znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia:

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-osob-starszych