Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci

Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania realizuje projekt pozakonkursowy pn. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji, Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest stworzenie jednolitego sytemu monitorowania równości kobiet i mężczyzn oraz wypracowanie modelu współpracy na rzecz horyzontalnego wdrażania polityki równego traktowania ze względu na płeć w podmiotach administracji rządowej na poziomie wszystkich województw oraz administracji centralnej.  

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardów działań na rzecz równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji.  W ramach projektu Pełnomocnicy do spraw Równego Traktowania, powołani w urzędach wojewódzkich oraz Koordynatorzy do spraw Równego Traktowania z ministerstw i wybranych urzędów centralnych zostaną objęci wsparciem edukacyjnym oraz doradczym w zakresie pełnienia swoich funkcji w instytucjach.

W ramach projektu planowane jest również przeprowadzenie analiz otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego urzędów, w których funkcjonują Pełnomocnicy i Koordynatorzy do spraw Równego Traktowania. Badanie wewnątrz urzędów ma na celu identyfikację obszarów, w których możliwe jest wdrażanie polityki równego traktowania oraz trudności w tym zakresie. Ideą badania otoczenia zewnętrznego jest identyfikacja rzeczywistych potrzeb społecznych i obszarów, na które dana instytucja może oddziaływać.

Dodatkowo, w ramach projektu, zostanie opracowany i wdrożony model współpracy międzysektorowej, który umożliwi komunikację z interesariuszami na rzecz podejmowania inicjatyw w obszarze polityki równości szans płci oraz jej upowszechniania i włączania do polityki publicznej.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018 -2020.

Działania zrealizowane w 2018 r.

Działania przewidziane do realizacji w 2019 r.

 

 

Logotyp Fundusze Europejskie Edukacja Wiedza Rozwój Flaga Rzeczpolspolita PolskaLogotyp Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego TraktowaniaLogotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny