„Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania”

Celem projektu, który jest realizowany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2013-2015, jest zwiększenie dostępności informacji o prawach osób, które doświadczyły przestępstw seksualnych, jak również zwiększenie kompetencji odpowiednich służb w tym zakresie.

18 grudnia 2012 r. Polska podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Obecnie trwają rządowe prace nad ratyfikacją Konwencji. Potencjał administracji publicznej w regionach ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia efektywnej polityki antyprzemocowej, w tym dla wdrożenia obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony osób, które doświadczyły przestępstw. Stąd nacisk w projekcie będzie kładziony na włączenie w realizację działań osób w każdym województwie. Podnoszenie świadomości społecznej o zjawisku przemocy wobec kobiet jest bardzo ważnym elementem tego procesu, również w związku z tym, że w dniu 27 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która, między innymi, zmienia tryb ścigania gwałtu z wnioskowego na z urzędu.

Projekt „Prawa dla ofiar przestępstw seksualnych - nowe podejście systemowe, informowanie, szkolenia” realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Prokuraturą Generalną. W celu usprawnienia współpracy zawiązany został zespół roboczy, który będzie koordynował projekt merytorycznie.
 
W ramach projektu przeprowadzane są następujące działania:
 
Moduł 1. Ulotki informacyjne
Przygotowanie, wydanie i dystrybucja publikacji nt. praw osób, które doświadczyły przemocy seksualnej zawierakące przepisy prawne i procedury, omówione w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.
Ulotki te wypełnią istotną lukę w dostępnych obecnie materiałach informacyjnych, które ograniczają się do pouczenia, często niezrozumiałego dla osób, które doświadczyły przemocy, bądź ich opiekunów.
 
 
Moduł 2. Szkolenia
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i pracownic policji, prokuratury, sądów i samorządów wojewódzkich, którzy nie byli dotąd objęci spójnymi szkoleniami o prawach osób, które doświadczyły przestępstw seksualnych. Wśród uczestników szkoleń znaleźli się przede wszystkim, ze względu na kluczową rolę dla tworzenia instytucjonalnego podejścia do ofiar (w sumie ok. 200 osób):
        wojewódzcy komendanci i wice-komendanci Policji;
        pełnomocnicy ds. przeciwdziałania przemocy;
        pełnomocnicy ds. równego traktowania;
        pracownicy wydziałów prokuratury;
        pracownicy sądów.
 
Moduł 3. Strona internetowa
Przygotowanie, udostępnienie i promocja strony internetowej (www.przemoc.gov.pl) o prawach osób, które doświadczyły przestępstw seksualnych. Strona prowadzona jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Prokuraturę Generalną. Jest to pierwsza rządowa strona internetowa zawierająca kompleksowe informacje dla ofiar przestępstw seksualnych.