Programy realizowane w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania dzięki wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusz Norweskie LOGO
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Projekt będzie realizowany do grudnia 2016 roku. Ogólnym celem projektu jest dążenie do eliminowania szkodliwych stereotypów i wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, jak również zacieśnienie współpracy z Norwegią w tym obszarze.

W 2014 roku realizowane są następujące działania:

 

1. Kampania społeczna pt. „Tato Polski” promująca aktywne ojcostwo oraz urlopy rodzicielskie i ojcowskie – Faza Pierwsza

 Od 2012 roku ojcowie zatrudnieni na umowę o pracę mają możliwości skorzystania
z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego w pierwszym roku życia dziecka. Od października 2013 roku mogą również skorzystać ze znacznej części urlop macierzyńskiego (maks. 12 tygodni) oraz rodzicielskiego (maks. 26 tygodni). Liczba ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego oraz ojcowskiego nie jest zbyt duża, co wynika m.in. ze stereotypów oraz braku wiedzy nt. możliwości skorzystania z takiego urlopu. Kampania świadomościowa pt. „Tato polski” ma na celu zachęcić ojców, by korzystali z tej możliwości i spędzali więcej czasu ze swoimi dziećmi.

Kampania zaplanowana jest na lata 2014 i 2015. W roku 2014 zostały zorganizowane sesje zdjęciowe ojców i wywiady z ojcami opiekującymi się swoim dziećmi. Zebrane materiały wraz z informacją na temat możliwości skorzystania przez ojców z urlopów rodzicielskich, macierzyńskich oraz ojcowskich zamieszczono w publikacji rozpowszechnionej w 16 miastach wojewódzkich, m. in. w szpitalach ginekologiczno-położniczych.

Na następny rok zaplanowano II cześć kampanii. W 16 miastach wojewódzkich pojawią się billboardy ze zdjęciami ojców opiekującymi się swoimi dziećmi.

Publikację „Tato Polski” można pobrać poniżej.

 

2.  Badanie w celu zbadania wybranych aspektów funkcjonowania polskiego systemu prawnego w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej.

 W chwili obecnej na zlecenie Biura Pełnomocnika prowadzone są badania polegające na ustaleniu, w jakich stanach faktycznych zgłaszanych jako podejrzenie popełnienia przestępstwa zgwałcenia odmawia się wszczęcia lub umarza postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwo zgwałcenia (art. 197 § 1- 4 k.k.) po zmianie trybu ścigania tego przestępstwa wprowadzonej w dn. 13 czerwca 2013 r. nowelizacją kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 849).

Wyniki badań będą stanowić m.in. podstawę do przygotowania zaplanowanej na 2015 antyprzemocowej kampanii społecznej.

Raport można pobrać poniżej.

 

3.  Konferencja pt. „Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w biznesie”.

W związku z propozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek, których akcje są notowane na giełdzie
w Polsce toczy się ożywiona debata dotycząca zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w biznesie i wprowadzenia ewentualnych obligatoryjnych kwot. W listopadzie br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja na ten temat.
W konferencji wzięła udział Pani dr Mari Teigen ekspertka z Norwegii, która podzieliła się norweskimi doświadczeniami w zakresie zastosowania kwot w norweskich spółkach.

Relację z konferencji można przeczytać tutaj.