Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia w Regionach

Banner projektu
Projekt realizowany był od maja 2013 do kwietnia 2014 roku przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013).

Ogólnym celem projektu było przygotowanie pracowników administracji rządowej na szczeblu regionalnym do tworzenia i wdrażania strategii na rzecz równego traktowania na szczeblu regionalnym oraz do właściwego reagowania na przypadki dyskryminacji, z którymi spotykają się w codziennej pracy.

 
W projekcie podjęto nastepujące działania:
 
Opracowanie zestawu materiałów informacyjnych i edukacyjnych w zakresie równego traktowania dla pracowników administracji rządowej. Pakiet publikacji (m.in. podręczniki, broszura i ulotka) zostanie dostosowany do potrzeb urzędników, którzy na co dzień zajmują się osobami i środowiskami doświadczającymi dyskryminacji lub zagrożonymi dyskryminacją. Obejmować będzie, poza zagadnieniami generalnymi, także wymiar regionalny i lokalny polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
 
Szkolenia antydyskryminacyjne dla urzędników pracujących w urzędach na szczeblu regionalnym, nie objętych dotychczas prowadzonymi szkoleniami. Celem szkoleń będzie wyposażenie ich uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające sprawnie tworzyć i wdrażać strategie na rzecz równego traktowania na szczeblu regionalnym oraz właściwie reagować w przypadku wystąpienia problemów w tym zakresie w ich codziennej pracy. Dwudniowe kursy zostaną zorganizowane w pięciu miejscach. Ich uczestnicy (pełnomocnicy wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, kuratorzy oświaty, pracownicy wydziałów do spraw cudzoziemców,
i wydziałów do spraw społecznych) mają pochodzić z 3–4 sąsiednich województw. Umożliwi to nawiązywanie kontaktów roboczych i tworzenie sieci oraz wymianę dobrych praktyk.
 
Artykuły sponsorowane, napisane przez niezależnych ekspertów i wydrukowane w prasie o zasięgu krajowym lub regionalnym, zaprezentują wybrane zagadnienia równego traktowania bez względu na m.in. płeć, wiek, religię i wyznanie oraz narodowość i pochodzenie etniczne, a także problematykę przestępstw z nienawiści.
 
Konferencje: inauguracyjna (o konferencji tutaj) i kończąca projekt pozwolą na zaprezentowanie założeń i wyników projektu szerszemu gronu osób zawodowo zajmujących się zwalczaniem dyskryminacji. Umożliwią też dyskusję na wybrane, priorytetowe tematy związane z realizowaniem zasady równego traktowania.