Słowniczek pojęć

.

Geriatria - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego. Historycznie wywodzi się z interny, ale aktualnie obejmuje również inne zagadnienia związane ze schorzeniami wieku podeszłego, czerpiąc z m.in. z medycyny rodzinnej, neurologii czy psychiatrii.

Geriatra - lekarz specjalista, zajmujący się leczeniem osób w wieku podeszłym (powyżej 60–65 roku życia). W Polsce liczba lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii wynosi 343 (stan na dzień 30.04.2015 r.)

Krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii - konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Krajowym Konsultantem w dziedzinie geriatrii jest obecnie prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

Gerontologia - nauka o procesach starzenia się. Ma charakter interdyscyplinarny, łącząc różne dziedziny nauk humanistycznych i biologicznych.

Wielochorobowość - znaczna liczba osób starszych cierpi z powodu trzech lub więcej chorób przewlekłych, których kumulacja składa się na indywidualny obraz chorobowy pacjenta.

Wielkie zespoły geriatryczne - przewlekle wieloprzyczynowe zaburzenia, które stopniowo ograniczają sprawność funkcjonalną osób starszych i negatywnie wpływają na jakość ich życia. Zalicza się do nich przede wszystkim upadki i zaburzenia lokomocji, zaburzenia wzroku i zaburzenia słuchu, nietrzymanie moczu, depresję, otępienie, niedożywienie.

Narodowy Instytut Geriatrii – aktualnie trwają prace zmierzające do utworzenia Instytutu Geriatrii. Bazą do utworzenia podmiotu leczniczego, który kompleksowo zajmowałby się opieką medyczną nad osobami starszymi będzie Instytut Reumatologii w Warszawie.